Refrigerant Air Dryer : BORHON

 

 

เครื่องทำลมแห้ง  ยี่ห้อ Borhon   คุณภาพเยี่ยมและเป็นที่นิยมของโรรงงานอุตสาหกรรม 

มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง  สามารถรองรับอุณหภูมิลมเข้าสูงสุดถึง 65 C 

อุณหภูมิ 10-40 C  แรงดัน 7-10 kg/cm2

 

หลักการทำงานและไดอะแกรม


   

        จากไดอะแกรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของน้ำยาทำความเย็นและส่วนของลมอัด 


  วงจรน้ำยา : อุปกรณ์ประกอบสำคัญ 4 อย่างที่ต้องมีคือ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ วาล์วลดแรงดันและ
อีแวปปอเรเตอร์ เหมือนกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป แต่น้ำเอาคอยเย็นมาลดอุณหภูมิลมแทนการปรับอากาศ
เริ่มจากคอมเพรสเซอร์ ดูดน้ำยาทำความเย็นจากคอยเย็นในสถานะไอ(ความดันต่ำ อุณหภูมิต่ำ)
อัดออกทางส่งเป็นไอ(ความดันสูงอุณหภูมิสูง) เข้าสู่คอนเดนเซอร์ (Condenser) น้ำยาจะเริ่มเปลี่ยนสถานะ
เป็นของเหลว(ความดันสูงอุณหภูมิสูง) เมื่ออกจากคอนเดนเซอร์ น้ำยาทั้งหมดจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว
100% จากนั้นจะเข้าไปฉีดลดความดันที่วาล์วลดแรงดัน (Expansion valve) น้ำยาจะเปลี่ยนสถานะจากของ
เหลวเป็นไออีกครั้ง ขณะเปลี่ยนสถานะเป็นไอ น้ำยาจะดูดความร้อนรอบข้างเพื่อให้น้ำยากลายเป็นไอทำให้
อุณหภูมิลดลง ในช่วงนี้ ลมร้อนที่มีความชื้นผสมอยู่จะแลกเปลี่ยนกับน้ำยาทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำ ผลทำให้
ความชื้นที่ผสมอยู่กับลมกลั่นตัวเป็นน้ำ ตกลงด้านล่างของชุดคอยเย็น แล้วระบายออกโดยชุดระบายน้ำอัตโนมัติ

 วงจรลมอัด : ลมอัดหลังจากออกจากเครื่องอัดลม เข้าถังพักลมมาแล้วก็จะเข้าสู่คอยเย็นของเครื่องทำลมแห้ง
(Air dryer) แลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ำยาทำความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำ ผลทำให้น้ำที่ผสมอยู่กับลมอัดกลั่นตัวออก
แล้วระบายออกผ่านทางตัวระบายน้ำอัตโนมัติ จากนั้นลมก็จะส่งออกจากเครื่องทำลมแห้ง สถานะแห้ง แต่ลมนี้
ไม่ได้แห้ง 100% เนื่องจากปกติแล้วจุดน้ำค้าง (Dew point) อยู่ระหว่าง 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเป็น
อุณหภูมิที่เป็นบวกอยู่ซึ่งไม่ได้ติดลบทำให้ยังมีความชื้นบางส่วนปนไปกับลมได้

 

การเลือกขนาดเครื่องทำลมแห้ง (Air dryer selection)
ปัจจัยในการเลือกขนาดเครื่องทำลมแห้งมี 5 ปัจจัยดังนี้หลัก

  1. อัตราลมอัด (Air delivery)
  2. อุณหภูมิน้ำค้าง (Dew point)
  3. อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (Environment temperature)
  4. อุณหภูมิลมเข้า (Inlet temperature)
  5. ความดันใช้งาน (Working pressure)

 

สูตรการเลือกขนาดเครื่องทำลมแห้ง (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่น)

อัตราลมอัดที่ยอมรับได้           =             อัตราลมเข้า      
                                                   K1 x K2 x K3 x K4 
 
เมื่อ      K1 = เฟคเตอร์ความดันใช้งาน (Working pressure factor)
            K2 = เฟคเตอร์อุณหภูมิลมเข้า (Air inlet temperature factor)
            K3 = เฟคเตอร์อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (Environment temperature factor)
            K4 = เฟคเตอร์อุณหภูมิน้ำค้าง (Pressure dew point factor)

ตัวอย่างการคำนวณหาขนาดเครื่องทำลมแห้งสำหรับเครื่องอัดลมขนาด 50 แรงม้าแบบโรตารี่สกรู

 

 ตารางแสดงค่าเฟคเตอร์ใช้ในการคำนวณ

   เมื่อ : เครื่องอัดลมขนาด 50 แรงม้า อัตราการผลิตลม 6.5 m3/min., ความดันใช้งาน 7 kg/cm2, อุณหภูมิลมออกจากเครื่องอัดลม 65 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 38 องศาเซลเซียส, จุดน้ำค้างที่ต้องการ 3 องศาเซลเซียส

  .'. จากตารางเฟคเตอร์ด้านบน สามารถคำนวณได้ดังนี้

อัตราลมอัดที่ยอมรับได้           =             6.5                               = 6.91 m3/min.
                                               1.0 x 1.0 x 0.94 x 1.0
ดังนั้นถ้าเป็นเครื่องทำลมแห้งรุ่นนี้ ต้องเลือกขนาดเครื่อง Air flow ไม่น้อยกว่า 6.91 m3/min. 

 

 

 

Visitors: 122,356